ตัวชี้วัดย่อย : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการ-ทั้งหมด (ถูกต้องและไม่ถูกต้อง) (SOE64)